Betalingsvoorwaarden KNMT

 

Tandarts E.A. de Haan

 De beste zorg voor U

 Bel ons  0172 - 21 69 79 

Tandartspraktijk E.A. de Haan

Mendelweg 22 b

2771 TP  Boskoop

 

Email ons: info@tandartsdehaan.nl


Nieuw: pin-automaat. U kunt nu ook pinnen.

Nieuw: WhatsApp 06 19 68 56 06

Nieuw: gratis wifi in de praktijk 


 

Covid-19 en uw tandartsbezoek.

Uw praktijk is weer op de reguliere openingstijden geopend voor alle behandelingen.

Er gelden wel een aantal aanpassingen. Kijk op de pagina Coronavirus Covid-19 voor de laatste informatie.

           

Wijziging in uw gezondheid? Vul nieuwe anamnese in.

Gebruikt u medicatie of is er iets veranderd aan uw gezondheid? Vul thuis alvast de gezondheidsvragenlijst (anamnese) in en neem deze mee op uw tandartsbezoek. Anamnese (gezondheidsvragenlijst) invullen.

Bel ons:    0172 - 21 69 79

De praktijk is tijdens openingstijden de gehele dag per telefoon bereikbaar met uitzondering van de pauzes.


08.30 - 17.30  maandag

08.30 - 17.30  dinsdag

08.30 - 17.30  woensdag

08.30 - 17.30  donderdag

08.30 - 12.30  vrijdag 


10.15 - 10.30  koffiepauze

12.30 - 13.30  lunchpauze

15.15 - 15.30  theepauze


Behandeling uitsluitend op afspraak.

Wachtkamer Tandarts de Haan Tandartspraktijk Boskoop
Balie Tandarts de Haan Tandartspraktijk Boskoop
Balie 2 Tandarts de Haan Tandartspraktijk Boskoop
Behandelstoel Kamer 1 Tandarts de Haan Tandartspraktijk Boskoop
Kamer 1 Tandarts de Haan Tandartspraktijk Boskoop 1
Kamer 1 Tandarts de Haan Tandartspraktijk Boskoop 2
kamer 1 Tandarts de Haan Tandartspraktijk Boskoop 3
kamer 1 Tandarts de Haan Tandartspraktijk Boskoop 4

KNMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg Tandarts E A de Haan


De betalingstermijn van Tandarts de Haan is 14 dagen in plaats van de door de KNMT gehanteerde termijn van 30 dagen.


Algemeen


1.   Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts of

      orthodontist, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.


2.   In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger

      verstaan.


3.   De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse

      Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld en gepubliceerd.


4.   Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt

      de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen.


5.   In geval van een behandeling waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit voorschrijft dat er vooraf een prijsopgave wordt

      gedaan, doet de zorgverlener vooraf een prijsopgave. De patiënt wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de

      behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%. De voor een

      behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


6.   Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten. Voor

      onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het

      Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel. 0900 202 5012 (betaald servicenummer).


7.   De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger.

      Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger

      schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.


Betalingstermijn en sancties


8.   De patiënt dient de rekening binnen 14 dagen na de notadatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de

      rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen.


9.   Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere

      ingebrekestelling is vereist. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.


10. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd

      incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten. Vanaf dat moment is de patiënt per maand of een gedeelte

      daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.


11. Indien de zorgverlener een tweede en eventuele daaropvolgende betalingsherinnering stuurt, is de zorgverlener gerechtigd

      kosten in rekening te brengen.


12. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde

      bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vast gesteld conform het Besluit

      Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die in verband met incassowerkzaamheden aan de zorgverlener in

      rekening wordt gebracht, zal worden doorberekend aan de patiënt.


13. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).


14. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten

      tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de

      spoedeisendheid zich hiertegen verzet.


15. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de

      behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.


16. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt

      om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.


17. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige

      bepalingen onverlet.


Deze betalingsvoorwaarden zijn op 19 december 2012 door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering

der Tandheelkunde (KNMT) (destijds onder de naam van Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

(NMT)) gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013.


Praktijk-adres:


Mendelweg 22-b

2771 TP Boskoop
Contactgegevens:


Bel ons: 0172 -  21. 69. 79.  


WhatsApp: 06_19_68_56_06


Email ons: info@tandartsdehaan.nl

Openingstijden:


08.30 - 17.30  maandag     

08.30 - 17.30  dinsdag       

08.30 - 17.30  woensdag   

08.30 - 17.30  donderdag   

08.30 - 12.30  vrijdag      

Tandarts E.A. de Haan © 2020